By using the website www.cbn.umk.pl you accept the rules contained in the Privacy Policy on this website. Because we respect your right to privacy, we have developed the following document presenting the principles of collecting, processing and using information about users of our website.
 1. Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, the administrator of the website www.cbn.umk.pl, does not process, share or use for marketing purposes data provided by users of the website www.cbn.umk.pl (hereinafter referred to as the "CBN Website") .
 2. When using the CBN Website, you may be asked to provide certain personal information by filling out a form or otherwise. Completing and sending the form means the user's consent to the processing of her/his personal data in accordance with the Personal Data Protection Act.
  1. In the case of data provided by the User when filling out contact forms, these data may be used only and exclusively to send information about the inquiry.
  2. The data collected by us will never and under any circumstances be made available to any company or person from the outside, unless the obligation to disclose this data rests with us under applicable law.
 3. The privacy policies of third-party sites linked from the CBN Website are governed by separate provisions. 
 4. Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies reserves the right to change this privacy policy by publishing a new privacy policy on the CBN Website.

 

In Polish:

Korzystając ze strony www.cbn.umk.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanujemy Państwa prawo do prywatności, opracowaliśmy poniższy dokument prezentujący zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu.
 
 1. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, administrator serwisu www.cbn.umk.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.cbn.umk.pl (zwanej dalej "Stroną CBN").
 2. W czasie korzystania ze Strony CBN Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
  1. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych, dane te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do przesłania informacji na temat zapytania.
  2. Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakimkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
 3. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie CBN jest regulowana osobnymi postanowieniami.
 4. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na łamach Strony CBN.