Zwycięzcy drugiej edycji konkursu

W drugiej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków jury postanowiło przyznać tę nagrodę

Bartoszowi Bieganowskiemu

(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

za osiągnięcia w badaniach metod wariacyjnych i ich zastosowań do semiliniowych równań różniczkowych cząstkowych, które zostały opublikowane w serii pięciu prac w latach 2018-2022.

 

Z powodu bardzo wysokiego poziomu kandydatów zgłoszonych do konkursu, przyznane zostały również dwa równorzędne wyróżnienia:

 • dla dr. Wojciecha Górnego (Universität Wien)

 

 • oraz dr. Jakuba Skrzeczkowskiego (Uniwersytet Warszawski)

Wręczenie nagrody i wyróżnień planowane jest podczas wspólnej uroczystości z wręczeniem Medalu im. J. P. Schaudera w dniu 18 czerwca 2024 r. w czasie trwania VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej.

O konkursie o Nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera ogłasza

konkurs o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć polskiej nauki w obszarze analizy nieliniowej i wspieranie młodych badaczy w tej dziedzinie.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

 1. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym przyznawanym młodym naukowcom, którzy do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danej edycji nie uzyskali stopnia doktora lub czas od uzyskania tego stopnia jest nie dłuższy niż pięć lat. Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani przez członków Rady Centrum lub innych naukowców o ugruntowanym autorytecie. Kolejne edycje konkursu przeprowadzane są nie częściej niż co dwa lata.
 2. Podstawę  przyznania nagrody stanowią opublikowane w recenzowanych czasopismach (przynajmniej online) oryginalne prace naukowe lub monografie z zakresu analizy nieliniowej.
 3. Wniosek będący zgłoszeniem kandydatury powinien składać się z pisma przewodniego dotyczącego kandydata oraz pracy (lub prac) konkursowej i powinien być przesłany na adres:
  Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
  lub elektronicznie na adres e-mail:
  cbn@umk.pl .
  Termin zgłaszania kandydatów w pierwszej edycji konkursu upływa 31 października 2020 roku.
  Plakat w wersji pdf znajduje się tutaj.
 4. Wyłonienia laureata dokonuje powołane przez Radę Naukową Centrum jury w składzie:

  Wojciech Kryszewski (PŁ) - przewodniczący

  Dariusz Bugajewski (UAM)

  Aleksander Ćwiszewski (UMK)

  Marek Galewski (PŁ).
  Termin ogłoszenia wyniku pierwszej edycji konkursu – 31 grudnia 2020 roku.

 5. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci:

  1. dyplomu potwierdzającego uzyskanie nagrody i premii finansowej w wysokości ustalonej przez Radę Naukową Centrum,
  2. zaproszenia do wzięcia udziału, na koszt Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera, w uroczystości wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera i nagrody oraz imprezie naukowej związanej z tą uroczystością,
  3. zaproszenia do wygłoszenia wykładu plenarnego poświęconego osiągnięciom będącym podstawą przyznania nagrody.

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu

Jury pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków jednomyślnie zdecydowało o przyznaniu nagrody

doktorowi Jackowi Jendrejowi

(CNRS i LAGA, Université Sorbonne Paris Nord)

za osiągnięcia w badaniach dynamiki nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych które ukazały się w latach 2017-2020 w cyklu pięciu publikacji, złożonym z trzech samodzielnych i dwóch współautorskich artykułów. W opinii członków Jury prace J. Jendreja stanowią bardzo znaczące osiągnięcie naukowe, dotyczą badań w dużej mierze leżących na pograniczu różnych dziedzin, świadczą o ogromnej erudycji i jego potencjale badawczym i wyznaczają  perspektywy dalszych badań naukowych, które laureat kontynuuje, we współpracy zarówno z doświadczonymi matematykami o uznanej światowej renomie, jak i z młodymi zdolnymi badaczami.

W przedstawionych pracach J. Jendrej konstruuje oraz bada asymptotyczne zachowania solitonów i multi-solitonów w równaniach falowych i zależnych od czasu równaniach Schrödingera z nieliniowymi składnikami o wykładnikach krytycznych. Uzyskane wyniki dotyczące powstawania, propagacji, koncentracji, kolizji czy asymptotycznego zachowania solitonów, stanowią odpowiedzi i potwierdzenia dla stawianych w literaturze znanych hipotez, w ten sposób wpisując się w główny światowy nurt badań w tej dziedzinie. W zaawansowanych konstrukcjach solitonów  J. Jendrej stosuje szereg technik z teorii nieliniowych równań ewolucyjnych, wykorzystując własności aproksymacyjne, strukturę wariacyjną badanych zagadnień a także oszacowania energetyczne. Istotną rolę w uzyskaniu wyników odgrywa nietrywialne wykorzystanie metod topologicznych z zakresu teorii punktów stałych.

 

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom zgłoszonych  kandydatur, Jury wraz z dyrektorem Centrum zdecydowało o ustanowieniu dodatkowych wyróżnień w konkursie.

Postanowiono przyznać:

pierwsze wyróżnienie – dr. inż. Maciejowi Starostce (Politechnika Gdańska)

oraz ex equo dwa drugie wyróżnienia – dr. Wojciechowi Górnemu (Uniwersytet Warszawski) i mgr. Marcinowi Sroce (Uniwersytet Jagielloński).

Maciej Starostka, w przedstawionej do konkursu pracy współautorskiej z L. Asselle, zajmuje się problemem istnienia rozwiązań okresowych układu hamiltonowskiego na rozmaitości Hilberta. Autorzy podają alternatywny dowód rezultatu Hofera-Viterbo zastępując homologie Floera poprzez odpowiednią delikatną analizę potoku gradientowego na przestrzeni pętli nad wiązką kostyczną. Praca ta, według członków jury, opublikowana w znakomitym czasopiśmie, otwiera nowe kierunki badawcze pozwalające na opracowanie nowatorskiego aspektu w teorii Morse’a nie opartego na teorii Floera. 

 

 

 

Prace dr. Wojciecha Górnego zgłoszone na konkurs dotyczą zagadnień najmniejszego gradientu zarówno w przypadku klasycznym, jak i anizotropowym. Głębokie wyniki dra Górnego dotyczące istnienia rozwiązania, jego jednoznaczności oraz stabilności zostały uzyskane  przy pomocy niestandardowych metod w rachunku wariacyjnym łączących geometrię obszaru, na którym zadane są funkcje z technikami związanymi z teorią miary, oraz z uwzględnieniem zastosowań gamma-zbieżności. Rezultaty dra Górnego niosą również potencjał aplikacyjny, przynajmniej w zakresie aproksymacji i regularyzacji rozwiązań w modelu plastyczności gradientu odkształcenia. 

 

 

Badania prowadzone przez Marcina Srokę dotyczą istnienia i regularności rozwiązań tak zwanego kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a. M. Sroka wykazał istnienie i jedyność słabych, w sensie dystrybucyjnym, rozwiązań problemu Dirichleta, sformułowanego przy użyciu operatora Monge’a-Ampére’a, rozważanego na odpowiednio gładkich obszarach. Ponadto, udowodnił tak zwane C^0-oszacowanie dla kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a na zwartych hiperkälerowskich rozmaitościach z torsją.  Otrzymane rezultaty stanowią postęp w kierunku rozwiązania kwaternionowej wersji znanej hipotezy Calabi’ego.

 

 

 

Wręczenie nagrody i wyróżnień planowane jest podczas wspólnej uroczystości z wręczeniem Medalu im. J. P. Schaudera w dniu 5 czerwca 2021 roku, podczas której Jacek Jendrej wygłosi wykład dotyczący swoich osiągnięć naukowych.

Pozostali laureaci wygłoszą swoje odczyty podczas webinarium, które odbędzie się 18 czerwca 2021 roku. Więcej o tym wydarzeniu tutaj.